Lastsäkring för att undvika transportskador

Rådgivning om lastsäkring, lastsäkringsprodukter som säkrar gods genom hela transportkedjan

Självklart erbjuder vi en kostnadsfri rådgivning om våra lastsäkringsprodukter, deras användningsområden och lämplighet för specifika förhållanden. För att underlätta och minimera fördröjning eller stillestånd utfärdat av Polis, Kustbevakning eller annan kontroll, kan vi även ta fram ett lastsäkringsunderlag där det klart framgår hur er lastsäkring skall se ut och vilka påfrestningar ert gods kan förväntas utsättas för.

Vill ni ha en övergripande översyn av er lastsäkring kan vi även erbjuda konsultation enligt nedan.

En teoretisk genomgång av gällande regelverk, faktorer som påverkar och krafter som agerar tillsammans med en pratisk del utifrån era förutsättningar, krav och önskemål. Med stöd i gällande föreskrifter från Transportstyrelsen; TSFS 2010:174 innehållande säkerhetsfaktor 1,5 och 2 (lastsäkringskuddar), TSVFS 1978:10, VVFS 1998:95, Mariterm AB m.fl. diskuterar vi olika lastsäkringslösningar inom eller utanför vårt produktprogram.

Vi utför även konsultation inom inplastning av pallat gods (www.lachenmeier.com). Vi hjälper till att se på er nuvarande inplastningsmetod ur ett lastsäkringsperspektiv och ger förslag på eventuella förbättringar. Ingenting är ju som bekant starkare än sin svagaste länk.

Lastsäkringsprinciper (allmänna)
för säkring av gods

Det finns ett antal faktorer och föreskrifter som är viktiga att känna till för att kunna lastsäkra gods på rätt sätt.

Bristande eller utebliven lastsäkring
kan ge katastrofala följder

Årligen drabbas svensk industri av skador för miljontals kronor som en direkt följd av bristande eller utebliven lastsäkring.

Tetecs affärsidé

Med lång erfarenhet och högsta möjliga service erbjuda lastsäkringsprodukter och godsskyddsprodukter genom hela transportkedjan, av hög kvalitet och till förmånliga priser. Lastsäkrings- och godsskyddsprodukterna skall, var för sig eller i kombination, uppfylla våra kunders krav och förväntningar.

Tetecs kundpolicy

Att skapa förtroende, vara ansvarstagande och bibehålla långsiktiga relationer. Vi är tillgängliga för att se till att våra kunder får högsta möjliga service.

Tetecs leverantörspolicy

Att företräda ledande europeiska tillverkare inom området lastsäkringsprodukter och godsskydd, med specialistkunskaper inom respektive område. Genom långsiktiga relationer och ett tätt samarbete ska vi hjälpa våra kunder till bästa möjliga lösning.
© Tetec AB 2019