Bristande eller utebliven lastsäkring kan ge katastrofala följder

Förutom de rent ekonomiska förlusterna utsätts människor, gods och egendom för fara. Även företagets varumärke och goodwill påverkas självklart negativt i sådana sammanhang. På landsväg i Sverige är det chaufförerna, för sjöfart är det befälhavaren och på järnväg är det järnvägsbolaget som har det yttersta ansvaret för att lasten är rätt lastsäkrad på respektive fordon. Det har dock under åren varit en del diskussion om rimligheten i att lägga ansvaret på ovan nämnda personer. Regeringen gav år 2002 Vägverket i uppdrag att utreda ansvarfördelningen för lastsäkringen. Två år senare antogs en proposition som innebar att de som bidragit till bristande lastsäkring också bör vara med och ta ansvaret för eventuella konsekvenser. Näringsdepartementet fick därför i uppdrag att utreda vidare och det skickades återigen ut på remiss. Det senaste i frågan är nu i enlighet med Transportstyrelsens remissvar, TSV 2011-88, daterad 2012-11-23, där det sägs att ansvaret för säkring av gods i huvudsak bör ligga kvar på föraren, befälhavaren, respektive järnvägsbolaget. Det borde dock anses praktiskt omöjligt för t.ex en befälhavare att ha kontroll på lastsäkringen i var och en av de containrar som transporteras på hans/hennes fartyg. Den som har möjligheten att se riskerna bör också se till att godset säkras. Vi har alla ett ansvar så att det inte sker en olycka och någon kommer till skada. Nedan, några bilder som visar konsekvenserna av när gods inte är lastsäkrat på ett korrekt och ansvarsfullt sätt.
Lastsäkra lastbil
Surrning är inte alltid tillräckligt. Bild hämtad från tiedownsdirect,Truck-News i Australien.
Lastsäkra lastbil
Bristfällig lastsäkring. Florida Truck Accident Attorneys, Shaked Law Firm, USA.
Lastsäkra lastbil
Stridsvagn på glid. Hämtat från tidningen Trailers hemsida, 2008.
Lastsäkra lastbil
Även privat är det viktigt med lastsäkring och godsskydd. Trafikverket publikation.

Tetecs affärsidé

Med lång erfarenhet och högsta möjliga service erbjuda lastsäkringsprodukter och godsskyddsprodukter genom hela transportkedjan, av hög kvalitet och till förmånliga priser. Lastsäkrings- och godsskyddsprodukterna skall, var för sig eller i kombination, uppfylla våra kunders krav och förväntningar.

Tetecs kundpolicy

Att skapa förtroende, vara ansvarstagande och bibehålla långsiktiga relationer. Vi är tillgängliga för att se till att våra kunder får högsta möjliga service.

Tetecs leverantörspolicy

Att företräda ledande europeiska tillverkare inom området lastsäkringsprodukter och godsskydd, med specialistkunskaper inom respektive område. Genom långsiktiga relationer och ett tätt samarbete ska vi hjälpa våra kunder till bästa möjliga lösning.
© Tetec AB 2019